Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina + 387 (0) 33 278-459 + 387 (0) 33 278-484 glasnik@suggsbih.ba

B/H/S jezik / English language

O ČASOPISU

GEODETSKI GLASNIK

Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini
UDK 528
ISSN 1512-6102
e-ISSN 2233-1786
DOI: 10.58817/2233-1786

Časopis GEODETSKI GLASNIK upisan je u evidenciju javnih glasila u Uredu za informisanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pod rednim brojem 841 od 25.12.1998. godine, kao periodična publikacija.

IZDAVAČ
Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini
Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
URL: http://www.suggsbih.ba
E-mail: glasnik@suggsbih.ba

CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA
Naučno-stručni časopis Geodetski glasnik je periodična publikacija Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini. Ovaj časopis objavljuje članke iz područja geonauka: geodezije, više geodezije, kartografije, geoinformatike, daljinskih istraživanja, fotogrametrije, upravljanja zemljištem, prostornog planiranja, registracije nekretnina i općenito, iz svih područja koja se bave informacijama o prostoru, te važnija saznanja iz drugih područja koja su bitna za razvoj i unapređenje geodezije.
Cilj nam je široj javnosti prezentovati bitne radove s geodetskom tematikom te u skladu s tim objavljivati kvalitetne članke u kojima su opisana najvažnija i najnovija istraživanja iz svih područja geodezije, sa snažnim porukama koja unaprjeđuju naša razumijevanja geoprostornih principa. U Geodetskom glasniku se također objavljuju različiti prilozi kao što su vijesti, osvrti, prikazi bitnih radova objavljenih u drugim časopisima, recenzije knjiga i softvera, obrazovanje i uticaj geodezije na društvo. U tom smislu cilj časopisa je da bude glasilo cjelokupne geodetske zajednice u Bosni i Hercegovini.

UREĐIVAČKA POLITIKA
U Geodetskom glasniku objavljuju se naučni članci, stručni članci i prilozi (osvrti, novosti, najave, prikazi knjiga, časopisa i softvera, rezultati obrazovanja i sl.). Svi naučni i stručni radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji. Časopis objavljuje samo neobjavljene naučne i stručne radove koji ne smiju u isto vrijeme i u istom obliku biti ponuđeni drugom izdavaču, nakon što budu prihvaćeni za objavljivanje od strane uredničkog odbora Geodetskog glasnika i dva nezavisna recenzenta. Recenzirani članci se objavljuju na jezicima tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini i/ili na engleskom jeziku. Prilozi se ne recenziraju.
Autori za objavljivanje svojih tekstova u Geodetskom glasniku ne plaćaju nikakve naknade. Etička pravila i smjernice časopisa u skladu su s pravilima i standardima Odbora za etiku u izdavaštvu (COPE), a tokom procesa izdavanja, časopis će snažno poticati sve uključene strane (autore, recenzente i urednike) na održavanje etički prihvatljivog ponašanja. U Geodetskom glasniku se ne tolerišu plagijati, manipulacija podacima i slikama, svjesno pružanje netačnih informacija, kršenje autorskih prava, netačni podaci o autorima, manipulacije u procesu recenzija, sukobi interesa, prevare i klevete.
Izjava o izdavačkoj etici i nesavjesnosti
Uputstvo za recenzente
Obrazac za recenziju


OTVORENI PRISTUP I AUTORSKA PRAVA
Geodetski glasnik je časopis s otvorenim pristupom, što znači da je omogućen potpuni pristup cjelokupnom sadržaju: trenutna slobodna dostupnost za čitanje, preuzimanje i dijeljenje, bez naplaćivanja naknada korisniku ili njegovoj/njenoj instituciji. Korisnicima je dozvoljeno čitanje, preuzimanje, umnožavanje, distribuiranje, štampanje, pretraživanje ili korištenje u bilo koju zakonitu svrhu, bez ikakvih finansijskih, pravnih ili tehničkih prepreka, u skladu s BOAI definicijom slobodnog pristupa.
Autor(i) zadržava(ju) autorska prava na sve članke objavljene u časopisu. Autori daju pravo časopisu na objavljivanje rada u štampanom i elektronskom formatu, te pravo identifikacije kao originalnog izdavača, uz istovremeno licenciranje rada pod Creative Commons Attribution (CC BY) License koja drugima omogućuje dijeljenje rada uz priznavanje i naznaku autorstva i prve objave u ovom časopisu.

POLITIKA ČUVANJA I ZAŠTITE SADRŽAJA ČASOPISA
Elektronski sadržaj časopisa, uključujući web stranicu i članke, pohranjen je na dva servera. Na jednom serveru se nalazi online sadržaj dostupan čitaocima, dok drugi služi kao zaštitna kopija. U slučaju kvara servera, sadržaj zaštitne kopije se može postaviti na Internet u roku od 48 sati. Servisi za indeksiranje časopisa pohranjuju metapodatke o člancima, a dva servisa arhiviraju ne samo metapodatke već i elektronske verzije članaka. Autori mogu arhivirati konačne objavljene verzije u ličnim ili institucionalnim repozitorijima odmah nakon objavljivanja. Štampana izdanja časopisa pohranjena su na Odsjeku za geodeziju i geoinformatiku Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet, te u biblioteci Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani, kao i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Ako dođe do prestanka objavljivanje časopisa, članci će ostati online i biti dostupni najmanje 10 godina, a sadržaj će biti dostupan putem LOCKSS-a.

UČESTALOST IZDAVANJA
Geodetski glasnik izlazi jednom godišnje, u decembru, kao štampano i online izdanje.

HISTORIJAT ČASOPISA
Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine pod nazivom Glasnik, na osnovu odluke o pokretanju lista donesenoj na Plenumu Skupštine Saveza geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, 10.12.1966. godine. Godine 1987. donesena je odluka da se časopis preimenuje u Geodetski glasnik, čime je naglašena njegova primarna orijentacija. 45. godišnjica izlaženja obilježena je 2011. godine, kada je predstavljen novi redizajnirani, sadržajno i grafički inovirani izgled časopisa, uz objavljivanje prvog elektronskog izdanja Geodetskog glasnika na internetu.

INDEKSIRANJE ČASOPISA
Časopis je dostupan u: EBSCO Academic Search Ultimate, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, ResearchBib, Scinapse, Ingenta Connect

B/H/S jezik / English language

ABOUT THE JOURNAL

GEODETSKI GLASNIK (GEODETIC COURIER)

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
UDK 528
ISSN 1512-6102
e-ISSN 2233-1786
DOI: 10.58817/2233-1786

The journal GEODETSKI GLASNIK is registered as mass media in the Information Office of the Federation of Bosnia and Herzegovina Government, under number 841 of 25.12.1998, as a periodical publication.

PUBLISHER
Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
URL: http://www.suggsbih.ba
E-mail: glasnik@suggsbih.ba

AIMS AND SCOPE
Geodetski glasnik (Geodetic Courier) is a scientific and professional periodical publication of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina. The journal covers various areas of geo-sciences, including geodesy, surveying, cartography, geoinformatics, remote sensing, photogrammetry, land management, spatial planning, real estate registration, and other fields related to spatial information. Additionally, it includes important information from other relevant disciplines that contribute to the development and promotion of geodesy.
We strive to disseminate impactful work employing diverse geodetic approaches to a broad audience. Consequently, we publish high-quality papers that delineate the most significant and cutting-edge research across all areas of geodesy, conveying strong messages that contribute to our understanding of geospatial principles. In addition to primary research, Geodetski glasnik also features diverse contributions, encompassing news and views, highlights of noteworthy work from other journals, book and software reviews, educational content, and discussions on the societal impact of geodesy. In this manner, the journal aims to serve as the voice of the entire geodetic community in Bosnia and Herzegovina and beyond.

EDITORIAL POLICIES
Geodetski glasnik publishes scientific papers, professional papers and contributions (reviews, news, announcements, presentations of books, journals and software, results of education and other similar works). All scientific and professional papers are subject of double blind peer review. The journal only publishes unpublished scientific and professional papers not offered to another publisher in the same form at the same time, after they have been accepted for publication from the side of the Editorial board of Geodetski glasnik and two independent reviewers. Peer-reviewed articles are published in the languages of the three constitutive nations in Bosnia and Herzegovina and /or in English language. Contributions are not peer reviewed. The authors do not pay any fees for publishing their texts in Geodetski glasnik. Ethics (COPE) and throughout the publication process the journal will strongly encourage all involved parties (authors, reviewers and editors) to maintain ethical behavior. Geodetski glasnik does not tolerate plagiarism, data or figure manipulation, knowingly providing incorrect information, copyright infringement, inaccurate author attributions, attempts to inappropriately manipulate the peer review process, conflicts of interest, fraud, and libel.
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement
Guidelines for reviewers
Review form


OPEN ACCESS AND COPYRIGHT ISSUES
Geodetski glasnik is an open-access journal, meaning that all content is fully accessible to the public: immediately freely available to read, download and share, without any charges to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search the full texts of the articles in this journal or use in any other legal purpose, without any financial, legal or technical barriers, in accordance with the BOAI definition of open access.
Copyright on any article in a journal is retained by the author(s). Authors grant the journal a license to publish the article in printed and electronic form, and identify itself as the original publisher, with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution (CC BY) License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

DATA ARCHIVING & PRESERVATION POLICY
Our electronic content, including the website and manuscripts, is stored on two servers. One server hosts the online content accessible to readers, while the other serves as a backup. In case of server failure, the backup source can be brought online within 48 hours. Our journal's Abstracting/Indexing services store essential article information, with two services archiving not only metadata but also electronic article versions. Authors can archive final published versions in personal or institutional repositories immediately after publication. Print versions are stored at the Department of Geodesy and Geoinformatics, University of Sarajevo – Faculty of Civil Engineering, and the Library of the Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana, as well as the National and University Library of Bosnia and Herzegovina. If journal publication ceases, manuscripts will remain online and accessible for at least 10 years, and content will be accessible through LOCKSS.

PUBLICATION FREQUENCY
Geodetski glasnik is published annualy, in December, as a printed edition and online.

JOURNAL HISTORY
The first printed issue of the journal was published in 1967 under the name "Glasnik" (Courier), following a decision made during the plenary Assembly of the Union of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina on December 10, 1966. In 1987, it was decided to rename the journal to "Geodetski glasnik" (Geodetic Courier), emphasizing its primary orientation. The 45th-anniversary celebration occurred in 2011, marking the introduction of a new redesigned look, both in content and graphics. During this celebration, the first electronic edition of Geodetski glasnik was published on the Internet.

JOURNAL INDEXING
The journal is available at EBSCO Academic Search Ultimate, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, ResearchBib, Scinapse, Ingenta Connect

© SUGGS - BiH  | Designed by HTML Codex

 | Distributed By: ThemeWagon